جمعه 1 تير 1397 _ 08 شوال 1439 _ 22 ژوئن 2018
فارسی | English
  اعتبار پژوهشي (گرنت)

آئين نامه اعتبار پژوهشی اعضاي محترم هيات علمي از سال نود در دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تدوين، تصويب و اجرا مي‌شود.