پنجشنبه 22 آذر 1397 _ 06 ربيع الثاني 1440 _ 13 دسامبر 2018
فارسی | English
  اعتبار پژوهشي (گرنت)

آئين نامه اعتبار پژوهشی اعضاي محترم هيات علمي از سال نود در دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تدوين، تصويب و اجرا مي‌شود.