چهارشنبه 25 مهر 1397 _ 08 صفر 1440 _ 17 اکتبر 2018
فارسی | English
  اعتبار پژوهشي (گرنت)

آئين نامه اعتبار پژوهشی اعضاي محترم هيات علمي از سال نود در دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تدوين، تصويب و اجرا مي‌شود.