دوشنبه 5 فروردين 1398 _ 18 رجب 1440 _ 25 مارس 2019
فارسی | English
  اعتبار پژوهشي (گرنت)

آئين نامه اعتبار پژوهشی اعضاي محترم هيات علمي از سال نود در دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تدوين، تصويب و اجرا مي‌شود.