دوشنبه 5 فروردين 1398 _ 18 رجب 1440 _ 25 مارس 2019
فارسی | English
  ارائه طرح پژوهشي

 

 

 

آئین نامه نحوه حمایت از طرحهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه مصوب تیر 1392  (ویرایش بهمن ماه 93)

 

 

1- طرحهای اولویت دار : براساس  سیاستها و اولویتهای پژوهش و فناوری کشور - مصوب دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری پاییز 1392

2- طرحهای مورد حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور -  فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی (تفاهم نامه با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور)

 

روند اجرای طرحهای پژوهشی داخل دانشگاه (لزوما مطابق با عناوین طرحهای اولویت دار مصوب دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری)
1)  تكميل فرم پيشنهاد طرح پژوهشی
2) ارائه به مدير گروه مربوطه

3) تصويب اوليه از نظر تخصصي و لزوم انجام در شوراي گروه
4) تصويب در شوراي دانشكده
5) ارسال به مديريت پژوهشي
6) تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه
7) عقد قرارداد پژوهشي مربوطه (قرارداد طرح پژوهشی)
(تاريخ شروع طرح تاريخ تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه خواهد بود و پس از عقد قرارداد تامين مالي با ارائه فاكتورها و اسناد مربوطه به كارشناس مربوطه انجام مي پذيرد)
8) درخواست تمديد مدت اجراي طرح با درخواست مجري (فرم درخواست تمديد) مستقيما از مديريت پژوهشي انجام ميگيرد و پس از تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه قرارداد مربوطه تمديدپذير خواهد بود .
9)  ارسال گزارش نهايي طرح در دو نسخه به مديريت پژوهشي به انضمام مقاله چاپ شده مستخرج از طرح پژوهشی و یا نامه پذیرش مقاله به همراه مقاله
10) ارسال گزارش نهايي به داوران مربوطه توسط مديريت پژوهشي با نظر شوراي پژوهشي
11) دريافت نظرات داوران، انجام اصلاحات خواسته شده توسط مجري، ارسال مجدد به داوران، تاييد نهايي داوران
12) تصويب خاتمه يافتن طرح پژوهشي در شوراي پژوهشي دانشگاه 

13) تحویل 2 نسخه گزارش نهایی صحافی شده طبق راهنمای تدوین گزارش نهایی طرح

14)تسويه حساب نهايي طرح (دريافت حق التحقيق)

دانلود فرم صورتجلسه پرداخت حق الزحمه پرسنلی