دوشنبه 5 فروردين 1398 _ 18 رجب 1440 _ 25 مارس 2019
فارسی | English
  درخواست پاداش مقاله

دستورالعمل اجرایی تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلیمراحل درخواست و دریافت پاداش

   
1. تکمیل و ثبت مقاله در سامانه پژوهشی ژیرو در قسمت مقالات چاپ شده  و پیوست نمودن فایل مقاله و مدارک مربوطه در قسمت مستندات
    2.  تأیید آن توسط گروه و دانشکده مربوطه
    3. ارسال به کارتابل مدیریت امور پژوهشی
    4. بررسی امتیاز و محاسبه میزان پاداش قابل پرداخت توسط کارشناس مربوطه
    5. تصویب در جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه
    6. پرداخت پاداش