چهارشنبه 25 مهر 1397 _ 08 صفر 1440 _ 17 اکتبر 2018
فارسی | English
  تماس با ما
تماس با ما :


شماره تلفن مستقیم مدیریت امور پژوهشی :  34327551-041

1-شماره داخلی مدیر امور پژوهشی (آقای دکتر عابدی) : 2358
2-
شماره داخلی معاون مدیر (خانم دکتر فرهنگ) : 2358

شماره داخلی کارشناسان مدیریت امور پژوهشی :

3- خانم معصومه امانی اصل : 2354                                       4- خانم معصومه خشای : 2356
5- خانم مهسا مهرانگیز : 2357