دوشنبه 5 فروردين 1398 _ 18 رجب 1440 _ 25 مارس 2019
فارسی | English
  اعضاي شوراي پژوهش و فناوري

اعضاي شوراي تخصصي پژوهش و فناوري دانشگاه و نيز وظايف و اختيارات شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري بر اساس آيین نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 12-10-1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به شرح زير مي‌باشد.

ترکيب شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري :

1. معاون پژوهشي و فناوري موسسه (رئيس شورا)؛

2. معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه؛

3. مدير ارتباط با صنعت موسسه؛

4. رؤسای دانشكده ها و پژوهشكده‌ها؛

5. ‌يك محقق از هر يك از واحدهاي تحقيقاتي وابسته به موسسه با معرفي رييس موسسه(‌در صورتي كه واحد مستقل باشد)و با معرفي رييس‌دانشكده و آموزشكده (‌چنانچه واحد جزو دانشكده و آموزشكده باشد) با تاييد و حکم رئيس موسسه؛

6. دو تن از ميان چهار تن از اعضاي هيأت علمي صاحب فعاليتها و آثار پژوهشي و فناوري ارزنده پيشنهادي معاون پژوهشي و فناوري با تاييد و حکم رئيس موسسه؛

بر اين اساس اعضاي شوراي تخصصي پژوهش و فناوري دانشگاه شهید مدنی آذربايجان به شرح زير مي‌باشد:

1.       آقاي دکتر علی عجمی                           معاون پژوهش و فناوري دانشگاه (رئيس شورا)

2.       آقاي دکتر منصور ایمانپور                     معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

3.       آقاي دكتر فرهاد دارابی                         مدير امور پژوهشي دانشگاه (دبير شورا)

4.       آقاي دكتر سیروس اسدیان                     رئيس گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه

5.       آقاي دكتر معروفعلی احمدوند                  رئیس دانشكده الهيات و معارف اسلامي

6.       آقاي دکتر عادل رضائی اقدم                  رئیس دانشكده علوم پايه

7.       آقاي دکتر بهلول قربانیان                      رئیس دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي

8.       آقاي دکتر ارژنگ صادقی                      رئیس دانشکده فني و مهندسي

9.       آقاي دکتر علی قهرمانی                        رئیس دانشکده ادبيات و علوم انساني

10.     آقاي دکتر مهدی هاشم زاده                    رئيس دانشكده فناوري اطلاعات و مهندسي كامپيوتر

11.     آقاي دکتر حمید محمدی                         رئیس دانشکده کشاورزی

 

 وظايف و اختيارات شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري:

1. همكاري با معاون پژوهشي و فناوري براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمات هيأت رئيسه
2. ارائه پيشنهاد در زمينه‌هاي مختلف پژوهشي به شوراي موسسه از جمله:

- بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در موسسه؛

- هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در موسسه؛

- مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج موسسه؛

- بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور، منطقه و استان و چگونگي همكاري موسسه و مراكز‌صنعتي؛

3. همکاري در تدوين برنامه جامع پژوهشي موسسه؛

4.  تدوين و پيشنهاد سياستها، اهداف و خط مشي پژوهشي و فناوري موسسه به منظور ارائه به شوراي موسسه؛

5. فراهم نمودن زمينه هاي توسعه فناوري درموسسه و حمايت از توسعه فعاليت مراکز رشد،کارآفريني و پارکهاي علم و فناوري موسسه؛

6.  تهيه و تدوين و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق؛

7. ‌بررسي و تدوين و پيشنهاد برنامه‌هاي پژوهشي به منظور شناخت هر چه بيشتر جهان دانش و استفاده از آخرين متدهاي پژوهشي؛

8.  پيشنهاد چگونگي استفاده اعضاي هيات علمي از نتايج تحقيقات براي ارتقاي كيفيت آموزش؛

9. تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط؛

10.  ‌بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي موسسه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع مي‌دهد��

11. تصويب طرحهاي پژوهشي موسسه با اولويت بخشيدن به طرحهاي پژوهشي کاربردي؛

12.  ايجاد انگيزه هاي مادي و معنوي به منظور ترغيب و تشويق اعضاي هيأت علمي به تأليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ و‌نشر آثار علمي؛

13.  پيشنهاد آيين‌نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوهشي بر مبناي ضوابط مصوب به شوراي موسسه؛

14.  ارزيابي ميزان توانمندي علمي و سنجش قابليت فارغ‌التحصيلان موسسه براي كار درجامعه، از طريق اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي ويژه؛

15.  تعيين و پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه‌هاي علمي و فني كشور

16. برنامه‌ريزي در جهت توزيع مناسب فرصت‌هاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي واجد شرايط؛