چهارشنبه 25 مهر 1397 _ 08 صفر 1440 _ 17 اکتبر 2018
فارسی | English
  كارشناسان مديريت امور پژوهشي دانشگاه


معصومه امانی - کارشناس مسئول مدیریت امور پژوهشی

==============================


مهندس معصومه خشای - کارشناس امور پژوهشی و مدیر سامانه ژیرو

====================================