دوشنبه 5 فروردين 1398 _ 18 رجب 1440 _ 25 مارس 2019
فارسی | English
  كارشناسان مديريت امور پژوهشي دانشگاه


معصومه امانی - کارشناس مسئول مدیریت امور پژوهشی

==============================


مهندس معصومه خشای - کارشناس امور پژوهشی و مدیر سامانه ژیرو

====================================