سه شنبه 30 مرداد 1397 _ 10 ذو الحجة 1439 _ 21 اوت 2018
فارسی | English
  معاون مدير
  
 


معاون مدیر امور پژوهشی دانشگاه
دکتر زهرا فرج نژاد فرهنگ

دکترای زبان و ادبیات فارسی
آدرس الکترونیکی : z.farhang@azaruniv.ac.ir
شماره تماس  041-34327551 :
داخلی : 2358