چهارشنبه 25 مهر 1397 _ 08 صفر 1440 _ 17 اکتبر 2018
فارسی | English
  معاون مدير
  
 


معاون مدیر امور پژوهشی دانشگاه
دکتر زهرا فرج نژاد فرهنگ

دکترای زبان و ادبیات فارسی
آدرس الکترونیکی : z.farhang@azaruniv.ac.ir
شماره تماس  041-34327551 :
داخلی : 2358