دوشنبه 5 فروردين 1398 _ 18 رجب 1440 _ 25 مارس 2019
فارسی | English
  مدير امور پژوهشي دانشگاه

 

 

 

 

مدیر امور پژوهشی دانشگاه

دکتر اسماعیل عابدی

دانشیار گروه ریاضی محض - دانشکده علوم پایه

تاریخ انتصاب :

بیست و یکم فروردین سال هزار و سیصد و نود و شش

تلفن تماس :

مستقیم : 34327551

داخلی : 2358

 

سوابق علمی و آموزشی