چهارشنبه 25 مهر 1397 _ 08 صفر 1440 _ 17 اکتبر 2018
فارسی | English
  مدير امور پژوهشي دانشگاه

 

 

 

 

مدیر امور پژوهشی دانشگاه

دکتر اسماعیل عابدی

دانشیار گروه ریاضی محض - دانشکده علوم پایه

تاریخ انتصاب :

بیست و یکم فروردین سال هزار و سیصد و نود و شش

تلفن تماس :

مستقیم : 34327551

داخلی : 2358

 

سوابق علمی و آموزشی